ผังการบังคับบัญชา


นาวาเอก ภาสกร สุวรรณพันธ์
ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ


นาวาเอก ศุภกร แตงน้อบ
ผู้อำนวยการโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ


หมวดธุรการ


นาวาตรี ประเสริฐ พันธุ์เพ็ง
ประจำ โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ


พ.จ.อ.สมเกียรติ  บุญนาคแก้ว


พ.จ.อ.สุกรี  กิตติอุดม

จ.อ.หญิง พวงเพชร  อยู่เพ็ชร์


     
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
       

ร.ท.หญิง อรวรรณ  ผุลละสิริ

พ.จ.อ.ชนินทร์  ตรีประดับ
หมวดศึกษา
 

ร.ท.สายันณ์ จันทร์มุณี
หน.หมวดศึกษา โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ


ร.ท.อัศวิน  อิงโพธิ์ชัย


พ.จ.อ.ธีระ  ขำปราสาท

จ.อ.ณัฐพงศ์ บุญกุลธนวัฒน์

จ.อ.ชนัตถ์  โชควิสิทธิชัย

จ.อ.กิตติคุณ  เทศขำ

จ.อ.นพรัตน์  นารานิทัศน์

หมวดปกครอง
 

ร.ท.สุรินทร์ ดีสนาน
หัวหน้าครูผู้ปกครอง โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ


พ.จ.อ.ศักดิ์กวี  แสงสว่าง

พ.จ.อ.สหะชัย  ลั่นนาวา

พ.จ.อ.ธวัชชัย  หุณะปุญ

พ.จ.อ.หญิง วันทนีย์  สุดวาจา

พ.จ.อ.หญิง ปรัชญา  เสมา

พ.จ.ท.สิทธินันท์  คำสุนทร

จ.อ.วิทยา  อุบลพวง


จ.อ.ธนา  บัวพ่วง
หมวดเครื่องช่วยการศึกษา
 


ร.ต.หญิง นภาพร เอี่ยมละออ
หัวหน้าหมวดเครื่องช่วยการศึกษา โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ


ร.ต.เฉลิม  สมพิทักษ์

พ.จ.อ.กฤษดา  ถนอมวงศ์

พ.จ.อ.หญิง กชวรรณ  ประกอบกิจ

จ.อ.เตชทัต  ผลอาจ

จ.อ.มนตรี  สมงาม

จ.อ.เพิ่มศักดิ์  คมสัน

จ.อ.หญิง บัญจภัทร  โดดสู้

จ.ท.ปรัฐพงษ์ เพชรเล็ก

โรงเรียนพลสัญญาณแตรเดี่ยว
 

หัวหน้าหลักสูตรพลสัญญาณแตรเดี่ยว โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ


ร.ต.เพทาย พิมพิกานนท์


พ.จ.อ.บุญญาฤทธิ์  อ้นไชยะ


จ.อ.ถาวร  ภูตระกูลพันธุ์

จ.อ.ธวัชชัย  เข็มต้น

จ.อ.ชนาสิน  ภูวนัย

จ.อ.ดิเรก  ทองเขียว