ผังการบังคับบัญชา


นาวาเอก ภาสกร สุวรรณพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ


นาวาโท สุวัฒน์ เทียมหงษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ

หมวดธุรการ


นาวาตรี ประเสริฐ พันธุ์เพ็ง
ประจำ โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ


พ.จ.อ.สมเกียรติ  บุญนาคแก้ว


จ.อ.สุรักษ์  มลกุล

จ.อ.หญิง พวงเพชร  อยู่เพ็ชร์


     
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
       

ร.ท.หญิง อรวรรณ  ผุลละสิริ


พ.จ.อ.บุญญาฤทธิ์  อ้นไชยะ

พ.จ.อ.ชนินทร์  ตรีประดับ
หมวดศึกษา
 

ร.ท.สายันณ์ จันทร์มุณี
หน.หมวดศึกษา โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ


ร.ท.อัศวิน  อิงโพธิ์ชัย

ร.ต.มาโนช  เหมวรรณ


พ.จ.อ.ธีระ  ขำปราสาท

จ.อ.ณัฐพงศ์ บุญกุลธนวัฒน์

จ.อ.ชนัตถ์  โชควิสิทธิชัย

จ.อ.ศุภชัย  สลับเพชร

จ.อ.กิตติคุณ  เทศขำ

จ.อ.นพรัตน์  นารานิทัศน์

หมวดปกครอง
 

ร.ท.วินัย  ศิริเพ็ญ
หัวหน้าครูผู้ปกครอง โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ


พ.จ.อ.สหะชัย  ลั่นนาวา

พ.จ.อ.สมศักดิ์  เพียมูล

พ.จ.อ.ธวัชชัย  หุณะปุญ

พ.จ.อ.หญิง วันทนีย์  สุดวาจา

พ.จ.อ.หญิง ปรัชญา  เสมา

พ.จ.ต.สิทธินันท์  คำสุนทร

จ.อ.วิทยา  อุบลพวง


จ.อ.ธนา  บัวพ่วง
หมวดเครื่องช่วยการศึกษา
 


พ.จ.อ.หญิง นภาพร เอี่ยมละออ
หัวหน้าหมวดเครื่องช่วยการศึกษา โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ


ร.ต.หญิง อชิรวดี  เปลี่ยนแสงศรี

ร.ต.เฉลิม  สมพิทักษ์

พ.จ.อ.กฤษดา  ถนอมวงศ์

พ.จ.อ.ศักดิ์กวี  แสงสว่าง

พ.จ.อ.หญิง กชวรรณ  ประกอบกิจ

จ.อ.นาวี  พู่ระหง

จ.อ.เตชทัต  ผลอาจ

จ.อ.มนตรี  สมงาม

จ.อ.เพิ่มศักดิ์  คมสัน

จ.อ.หญิง บัญจภัทร  โดดสู้

โรงเรียนพลสัญญาณแตรเดี่ยว
 

ร.อ.เจน ศรีพระราม
หัวหน้าหลักสูตรพลสัญญาณแตรเดี่ยว โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ


ร.ต.รัตนะ  พุ่มชัย


ร.ต.เพทาย พิมพิกานนท์


พ.จ.อ.สุกรี  กิตติอุดม

จ.อ.ถาวร  ภูตระกูลพันธุ์

จ.อ.ธวัชชัย  เข็มต้น

จ.อ.ชนาสิน  ภูวนัย

จ.อ.ดิเรก  ทองเขียว