เพิ่มข้อมูลนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ

 

* ข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก
1.ข้อมูลทั่วไป
* เลขประจำตัวประชาชน

(ตัวเลข 13 หลัก)

* เลขประจำตัวนักเรียน

(ตัวเลข 10 หลัก)

* คำนำหน้า
* ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) -
* เพศ
* กรุ๊ปเลือด
* ส่วนสูง  เซนติเมตร
* น้ำหนัก  กิโลกรัม
* สัญชาติ
* ศาสนา
* วัน / เดือน / ปี เกิด เดือน พ.ศ.
2. ภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้าน
* บ้านเลขที่
   หมู่ที่
   หมู่บ้าน
   ตรอก/ซอย
   ถนน
* ตำบล/แขวง
* อำเภอ/เขต
* จังหวัด
* รหัสไปรษณีย์
* E-mail
* เบอร์โทรศัพท์
3.การศึกษาก่อนเข้าศึกษาต่อ
* วุฒิการศึกษา
* สถานศึกษาชื่อ
* จังหวัด
* ปีที่จบการศึกษา
* คะแนนเฉลี่ยสะสม
4.บิดาผู้ให้กำเนิด
* เลขประจำตัวประชาชนบิดา

(ตัวเลข 13 หลัก)

* คำนำหน้า
* ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) -
* สัญชาติ  
* อาชีพ
* สถานภาพ
5.มารดาผู้ให้กำเนิด
* เลขประจำตัวประชาชนมารดา

(ตัวเลข 13 หลัก)

* คำนำหน้า
* ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) -
* สัญชาติ  
* อาชีพ
* สถานภาพ
6.สถานภาพการสมรสของบิดา มารดา
* สถานภาพการสมรสของบิดา มารดา
* เบอร์โทรศัพท์ผู้ปกครอง
7.ความสามารถในด้านดนตรี
เครื่องดนตรีประจำตัว
8.การศึกษา
ปีที่เข้ารับการศึกษา
กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่
เกรดเฉลี่ยรวม ชั้นปีที่ 1 เทอมต้น
เกรดเฉลี่ยรวม ชั้นปีที่ 1 เทอมปลาย
เกรดเฉลี่ยรวม ชั้นปีที่ 2 เทอมต้น
เกรดเฉลี่ยรวม ชั้นปีที่ 2 เทอมปลาย
เกรดเฉลี่ยรวม ชั้นปีที่ 3 เทอมต้น
เกรดเฉลี่ยรวม ชั้นปีที่ 3 เทอมปลาย
เพิ่มรูปภาพ